Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos is sinds jaar en dag beheerder van de Kalmthoutse Heide. Met een oppervlakte van ongeveer 1000 ha één van grootste natuurreservaten in Vlaanderen. Kaarten van pakweg 200 jaar geleden laten zien, dat natte heide toen heel gewoon was in de Kempen. Tegenwoordig behoort deze heide tot de meest bedreigde en zeldzame biotopen in Vlaanderen. Broedvogels als boomleeuwerik, zwarte specht en nachtzwaluw en de aanwezigheid van zeldzaam geworden biotopen als vennen, heide en duinen hebben een internationaal belangrijke natuurbeschermingswaarde. Het gebied is aan Vlaamse zijde dan ook integraal beschermd als Europees vogel- en habitatrichtlijngebied.
Het Agentschap adviseert over natuurbehoud en natuurontwikkeling. Zij beheert de natuurreservaten van het Vlaams Gewest. Ook zorgt ze voor de financiële ondersteuning bij de aankopen en bij het beheer van natuurgebieden door de erkende verenigingen. Het Agentschap bereidt het Vlaamse natuurbeleid voor en voert het uit. Verder werkt ze mee aan de uitbouw van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Ecologische Impulsgebieden, Regionale Landschappen en Bezoekerscentra. Het Agentschap coördineert de toepassing van internationale richtlijnen inzake soorten- en habitatbescherming en biodiversiteit.

Ze bundelt alle krachten voor de realisatie van een groen Vlaanderen, van in de stadskern tot in het buitengebied. Het verbeteren van de leefomgeving en het beschermen van het natuurlijke milieu zijn daarbij de drijfveren. Steeds weer wordt er gestreefd naar het duurzaam samengaan van de recreatieve, landschappelijke, economische en ecologische rol van het groen.
Door hun kennis ter beschikking te stellen aan het Grenspark, levert het Agentschap een positieve bijdrage aan het Grenspark. Het Agentschap doet dit in de Bijzondere Commissie, de Stuurgroep en de werkgroepen Water en Natuur en Voorlichting, Educatie en Recreatie.

De belangrijkste taken zijn:

  • beheer van domeingronden als natuurgebied, aankoop van natuurgebieden;
  • erkenning en subsidiëring van natuurverenigingen en natuurreservaten;
  • uitvoering van bepalingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten en verdragen over het natuurbehoud;
  • voorbereiding en evaluatie van het natuurbeleid waarvoor ook beleidsondersteunend onderzoek wordt uitgeschreven en opgevolgd.

Website Agentschap voor Natuur en Bos