De Grenspark partnerbijeenkomst : kennis delen en inspiratie opdoen

Op maandagavond 7 december vond de eerste Grenspark Partnerbijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd gehouden in de Volksabdij te Ossendrecht. De Volksabdij is een van de vier Toegangspoorten van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Tijdens de partnerbijeenkomst kwamen ruim veertig vertegenwoordigers van lokale partijen samen (o.a. terreinbeherende organisaties, particuliere eigenaren, ondernemers, overheden, gebruikersgroepen en belangengroepen).

Doel van de bijeenkomst was nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen waarbij zowel het Grenspark als de lokale partijen duidelijke voordelen behalen. Het Grenspark is actief op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om alternatieve financieringsstromen op te zetten. Dit is hard nodig in tijden waarin de subsidies voor natuurbeheer flink onder druk zijn komen te staan.

De partnerbijeenkomst werd geopend met een welkomstwoord van Cees van Liere (voorzitter van het Grenspark). Vervolgens gaf Paul Ganzevles (coördinator van het Grenspark) in woord en beeld inzicht in de achtergrond van het Grenspark en de waarden en functies die het heeft voor de regio. Paul de Dooij (Adviesbureau De Natuurmakelaar) borduurde hier op voort en gaf een presentatie over ideeën voor nieuwe verdienmodellen voor het Grenspark. Hierop volgde vier pitches van vertegenwoordigers van inspirerende en succesvolle verdienmodellen die elders al floreren.

In het tweede deel van de partnerbijeenkomst gingen de deelnemers uiteen in vier groepen om aan de hand van twee thema’s ideeën voor verdienmodellen te bediscussiëren. Het eerste thema omvatte verdienmodellen in relatie tot recreatie en buitensport, het tweede thema ging in op arrangementen met ondernemers. De workshops leidden tot levendige discussies waarbij nuttige praktijkkennis werd gedeeld en de belangen en inzichten van de deelnemers scherp werden weggezet. Voor het Grenspark gaf dit een duidelijk inzicht in het draagvlak en de betrokkenheid van lokale partijen bij de verschillende ideeën voor verdienmodellen. Ook gaven de deelnemers tips om de verdienmodellen aan te scherpen en werden nieuwe ideeën voor verdienmodellen geboren.

Op basis van de input tijdens de workshops gaat het Grenspark verder aan de slag met de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsbanden en alternatieve financieringsstromen. Belangrijke richtlijnen die in de workshops naar voren kwamen zijn o.a. het inzetten op ontwikkeling van merknaam en marketingplan, ontwikkeling van recreatieve routes en een hoogwaardige routekaart en aansluiten op activiteiten en initiatieven in de regio. Ook is van belang dat het Grenspark opereert als de vertegenwoordiger van de terreineigenaren binnen het Grenspark en vraaggerichte, concrete en exclusieve projecten ontwikkeld.

De kernpunten van de partnerbijeenkomst zijn gebundeld en opgenomen in de verslaglegging. Het verslag wordt rondgestuurd naar de deelnemers en is beschikbaar via de website. Op basis van het verslag zal een artikel worden geschreven gericht op kansrijke verdienmodellen voor het Grenspark.