Grenspark werkt mee aan Interreg project ‘Natuurlijk Groen als Grondstof’

Met het project “Natuurlijk Groen als Grondstof” zal het Grenspark de komende drie jaar, in samenwerking met verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen, proberen om de resten van natuurbeheer een tweede leven te geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal. Verschillende producten zullen getest worden in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bij het beheer van graslanden en heides komen er jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Het maaisel verwijderen uit de natuurgebieden en afvoeren naar een (erkende) verwerkingsinstallatie, is een dure aangelegenheid. Van deze last wil het project ‘Natuurlijk Groen als Grondstof’ een lust maken. Samen met natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen proberen we tot een duurzame keten van aanbod, inzameling, verwerking en afzet te komen. Om dat doel te bereiken is ingezet op een sterke samenwerking met innovatieve bedrijven die zich toeleggen op het transport en de hoogwaardige verwerking van beheerresten.
Dit project vloeide voort uit het Interreg project Carelands, waar het Grenspark de afgelopen jaren in participeerde. Waar we in het Carelands-project onderzochten waar de kansen voor verduurzaming nog lagen, werken we in het huidige project een van die pistes verder uit.
Groene reststromen afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Dat is jammer want het zijn in feite grondstoffen die goed bruikbaar (kunnen) zijn als hernieuwbare energiebron, grondverbetering, verpakkingsmateriaal, veevoer et cetera.
 
Bovendien is achterblijvende biomassa (door uitspoeling van nutriënten) niet goed voor de natuur. Het project wil dat probleem van de baan helpen.
Eén van de voornaamste knelpunten bij de verwerking van groene grondstoffen zijn de hoge transportkosten. Dit komt omdat ze meestal niet efficiënt afgevoerd kunnen worden naar verwerkingsbedrijven (voor verbranding, vergisting, compostering), die dan ook zelden nabij natuurgebieden liggen. Om dit probleem op te lossen wordt veel meer naar regionale oplossingen gezocht.
Een tweede aspect binnen het project is de zoektocht naar geschikte oogst- en transportmachines die de natuur niet schaden.
Ten derde wordt tijdens het project gezocht naar producten waarin de groene grondstoffen omgezet kunnen worden. Dit houdt in dat er onder andere getest zal worden om karton en potgrond te produceren met lokaal natuurmaaisel.
Met het Grenspark zullen we vooral gaan onderzoeken welke kwantiteit en kwaliteit aan maaisel en andere natuurbeheerresten er uit het gebied vrijkomen. Met die informatie kunnen we dan gaan verkennen of het mogelijk zou zijn om hiermee een duurzame verwerkingsketen op poten te zetten. Ideeën die bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden zijn de productie van Grenspark-potgrond of Grenspark-karton.

Met wie werken we samen binnen dit project?
Natuurpunt, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noordbrabants Landschap, Inverde, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, Vandervelden Algemene bosbouw, NewFoss Fibre, Millvision, Grassa Agricon en het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide

Wie ondersteunt het project?
Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Het project ontvangt ook een belangrijke subsidie van de provincie Antwerpen en is momenteel nog op zoek naar aanvullende financiering voor het project.