Herstel van heidelandschap omgeving Mont Noir

In en in de omgeving van het voormalig landgoed Mont Noir op de Kalmthoutse Heide worden beheerwerken uitgevoerd om het open heidelandschap te herstellen. Deze werken zijn een onderdeel van het Europese HELVEX LIFE-project, waarbij in verschillende delen van het Grenspark wordt gewerkt aan heideherstel.
Om het open landschap te herstellen wordt eerst ongeveer 11 ha dennenbos, verspreid over het gebied, gekapt. Enkele waardevolle bomen en bomengroepjes worden hierbij gespaard en zullen ook nadien in het landschap aanwezig blijven. Op andere locaties wordt boomopslag in heide verwijderd.
Over het grootste deel van de gekapte delen, alsook in verschillende stukken vergraste heide, wordt aanvullend geplagd. In totaal gaat het over ongeveer 10 ha. Hierbij wordt de bovengrondse vegetatie en de humusrijke bovengrond verwijderd tot net boven de minerale zandlaag. Typische heideplanten van de droge en natte heide krijgen hierdoor opnieuw kansen om te kiemen en te groeien.
In het terrein zijn verschillende diepe grachten aanwezig die verantwoordelijk zijn voor plaatselijke verdroging van het terrein. Voor het herstel van natte heidevegetaties is het daarom belangrijk deze te verontdiepen of te dichten. Dit zal gebeuren met plagsel of met materiaal van de oeverwal.

Deze beheerwerken zijn grootschalig, maar noodzakelijk om grote oppervlakten droge en natte heide te herstellen. We doen ons best om de werken deskundig te laten uitvoeren met zo weinig mogelijk impact op het terrein en op de rest van het gebied. We rekenen op uw begrip voor tijdelijke hinder.

Periode van de werken: start nazomer 2016, einde voorzien voorjaar 2017.

 
Open heidelandschap met verspreide bomengroepjes  en natte heidevegetaties met dophei, beenbreek en witte snavelbies

Foto’s: Marc Slootmaekers