Hoge versnelling ingezet voor de LIFE – werken

Aan Vlaamse zijde wordt de uitvoering van HELVEX-Life nu ook zichtbaar in het terrein.

Weinig wandelaars komen er, maar in het voormalig privébos ‘Mont Noir’ is het Agentschap voor Natuur en Bos volop bezig met uitvoering van de ecologische verbindingszone tussen de Groote Meer (NL) en de Steertse Heide (B).  Het aanwezig bos werd intussen gekapt met behoud van zoveel mogelijk inlandse eik. Vervolgens zal een deel van dit vrijgekomen perceel afgeplagd worden, zodat hier een natte heide ontstaat. Deze natte heide moet een open verbinding gaan vormen met de natte heide en de vennen aan Nederlandse zijde. Op die manier kunnen soorten ook hier weer over de grenzen heen migreren.
 
Ook bij Natuurpunt werd er een hogere versnelling ingeschakeld. In de eerste fase werd de ondergroei van het bestaande bos in de Boterbergen verwijderd. Deze ondergroei bestond bijna voor 100% uit Amerikaanse vogelkers. Ook in de Nolse Duinen werd eerst de struiklaag van vogelkers verwijderd. In de tweede fase worden daar ook de bomen gekapt. In deze fase zal ongeveer 17 ha open zand en droge heide hersteld worden. De kenmerkende ‘oude bomen of veteraanbomen’ zullen gespaard blijven in het open landschap. Na de kapwerken zullen delen van het gebied afgeplagd worden. Bij het plaggen wordt de humusrijke bovenlaag weggehaald. Als ervoor gekozen wordt om slechts een dunne laag weg te halen, dan kunnen de nog aanwezige zaden in de zaadbank weer ontkiemen tot een mooi en gevarieerde heide. Wordt er net iets meer dan alleen de humuslaag weggehaald, dan ontstaat er een open zandvlakte waar weinig planten kunnen overleven, maar des te meer andere kleine diersoorten, zoals zandloopkevers, zandbijen en –wespen. Zij hebben juist baat bij extremen. En het open zand dat snel opwarmt en ook zeer snel weer afkoelt, zorgt voor deze extremen. Op die manier wordt een gevarieerd landschap in ere hersteld.
 
Aan Nederlandse zijde zit Vereniging Natuurmonumenten volop in de planperiode. In 2016 zal het voorste deel van de Groote Meer opgeschoond worden zodat de typische flora van de vennen weer hersteld wordt. Momenteel worden alle vergunningen aangevraagd en bestekken opgemaakt. Een studiebureau is volop aan de gang met de voorbereiding van de aanleg van een waterzuivering tussen de Steertse Heide en de Groote Meer. Door het landbouwkundig gebruik voldoet het afstromend water, richting Groote Meer, kwalitatief niet meer aan de eisen die het ven stelt. Daarom moet dit water eerst gezuiverd worden alvorens het weer kan gebruikt worden voor het voeden van de Groote Meer. Zodra de plannen voor de zuivering klaar zijn, kan er gestart worden met de aanleg van de waterzuivering, natuurlijk allemaal passend binnen het landschappelijk geheel. Vereniging Natuurmonumenten hoopt hiermee in 2017 van start te kunnen gaan.


Nolse Duinen
Fase 1: Vogelkers is verwijderd                Fase 2: Bomen worden gekapt