Hoofddoel: de natuur goed beschermen

De natuur is de basis van het Grenspark. Voor de bescherming van een groot aantal dier- en plantsoorten en waardevolle typen leefgebieden, zijn er zelfs internationale doelen (Natura 2000). Die geven aan welke maatregelen nodig zijn om bijzondere natuurwaarden voor de toekomst te bewaren. Het nieuwe beleidsplan zal vooral aangeven hoe de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-beheerplannen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Het Grenspark zal zich de komende jaren ook via aanvullende activiteiten op natuurbescherming richten.

Klokjesgentiaan

- Zorgen voor een goede spreiding van de recreatiedruk zodat kwetsbare natuur ontzien wordt
- Verminderen van barrières voor dieren door kritisch te kijken naar het gebruik van verschillende wegen door het Grenspark (Putseweg, Abdijlaan, Verbindingsweg)
- Versterken van ecologische verbindingen met de omgeving van het Grenspark, zoals bijvoorbeeld via de Wildertse Duintjes, Elsenbos/Mastenbos, Kapellenbos
- Aanpak van soorten die hier niet thuis horen en die oorspronkelijke soorten overwoekeren, zoals de Amerikaanse vogelkers en rododendron
- Versterken van de inspanningen rond brandpreventie, bijvoorbeeld zorgen dat er grensoverschrijdende brandwegen komen, en aanbrengen van markeringen in het veld om in geval van brand de locatie goed te kunnen doorgeven
  


Het Grenspark is een groot natuurgebied, dat als bron voor andere gebieden functioneert. Het is daarom belangrijk dat er goede verbindingen naar de omgeving zijn.  

 
Uitbreiding heide en zandduinen  
Een belangrijke maatregel die voorvloeit uit de Natura 2000-beheerplannen is het uitbreiden van halfopen terreinen in het Grenspark. Het gaat om terreinen met zandduinen en droge heide en de natte heidegebieden, zowel aan de Vlaamse als Nederlandse zijde van het Grenspark. Juist deze meer open gebieden herbergen veel bijzondere en zeldzame plant- en diersoorten.
 
Van naaldbos naar gemengd bos
De afwisseling met bossen zal blijven,  maar de verhouding tussen open en dichte gebieden in het Grenspark zal op basis van de Natura-2000 voorstellen langzaamaan gaan veranderen. Met name de uniformere naaldbossen zullen plek maken voor heide en stuifzandvegetatie, of worden omgevormd naar oudere en gemengde bossen. Gemengde bossen zijn voor veel soorten een aantrekkelijk(er) leefgebied. 
De veranderingen zullen geleidelijk moeten plaatsvinden. Het Grenspark kan een goede rol spelen om de fasering en ook prioriteiten in deze overgangen van dicht naar meer open landschaptypen met alle partijen af te stemmen.