Informatie over het beheer van Staatsbosbeheer

In 1995 en in 2005 zijn in het gebied forse ingrepen uitgevoerd, waarbij  fijnsparren, populieren en delen van de Corsicaanse dennen zijn omgezaagd. Deze boomsoorten horen hier van oorsprong niet thuis en Staatsbosbeheer wil deze vervangen door inheemse boomsoorten en vochtige en droge heide.

De bedoeling van deze ingrepen en van begrazing met schapen is om het voedselniveau omlaag te krijgen in de bovenlaag van de bodem en om verschillende biotopen te krijgen en in stand te houden in het gebied: open water, moeras, stuifzand, heide, schrale grazige terreindelen en bos.

Binnen het bosgedeelte wil Staatsbosbeheer het aandeel naaldhout verkleinen onder meer om verdroging in het gebied tegen te gaan. Staatsbosbeheer wil tevens meer openheid in het centrale deel van Kortenhoeff creëren. Ook wil ze een meer open verbinding creëren met de rest van het Grenspark, vooral voor dieren die gebonden zijn aan meer open terreindelen, zoals bepaalde vlinders, sprinkhanen en reptielen. Hier en daar blijven exoten bewust staan, zoals de fraaie beeldbepalende zwarte den op de stuifwalrand ten noorden van het Bronven. Ook wil Staatsbosbeheer een deel van de historie van het gebied zichtbaar houden, bijvoorbeeld in de vorm van singels van zwarte els.