Vennen

Stappersven

Vooral in het centrale heidegebied liggen vele prachtige vennen zoals Stappersven, Groote en Kleine Meer, Putse Moer, Drielingvennen... Vennen kunnen ontstaan wanneer regenwater blijft staan op een ondoordringbare laag in door de wind uitgeblazen duinpannen, waar zand of veen werd gewonnen of in bomkraters. Alle vennen in het Grenspark worden uitsluitend gevoed door regenwater, want door de hoge ligging ten opzichte van de omgeving, stroomt er geen water het gebied in.
Het water in de vennen is voedselarm en zuur. Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor planten en dieren: enkel specialisten kunnen hierin leven.
Vennen zijn voedselarme biotopen, en dus een zeldzaamheid in een erg geïndustrialiseerde regio, waar eveneens aan intensieve landbouw wordt gedaan. In het Grenspark wordt er hard gewerkt om te trachten het eigen karakter van de vennen te bewaren. En dat is geen eenvoudige klus, want er zijn uitdagingen waaraan het hoofd moet geboden worden.
 
Verdroging
Sinds 1970 werd de verdroging in heel het Grenspark steeds duidelijker: de waterstand van de vennen daalde soms drastisch, de soortenrijkdom van vochtige heide ging sterk achteruit en vergrassing met pijpenstrootje nam toe. Waterwinning uit de diepere grondlagen is de belangrijkste oorzaak van de toegenomen verdroging. Deze winning heeft ingrijpende gevolgen voor de waterstand in vochtige heide en vennen.
Het Grenspark zocht samen met beheerders, eigenaars en waterwinningsmaatschappijen naar duurzame oplossingen. Op termijn zou de negatieve invloed van de pompingen moeten verminderd worden.
 
fauna van de vennen
flora van de vennen
vennen en natuurherstel
toponiemen van vennen