Weilanden

Weilanden in de Steertse Heide

De landbouwenclaves in het Grenspark maken slechts een klein deel uit van de totale oppervlakte. Toch zijn ze van belang omwille van hun landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde.
Ze bestaan hoofdzakelijk uit graslanden. Het zijn voormalige natte heidegronden die vooral sinds 1900 naar weilanden werden omgezet. Daartoe werden de gronden ontwaterd en werden ze bemest. Bemesting van percelen midden in een voedselarm natuurgebied heeft uiteraard een negatief effect op de omgeving.
De verschillende beheerders streven ernaar om beheerovereenkomsten af te sluiten met landbouwers of om op termijn deze gronden aan te kopen of uit te ruilen. Daardoor wordt een natuurvriendelijk beheer mogelijk. Door bemesting en ontwatering te stoppen, ontstaan voedselarme graslanden met een grote variatie aan grassen en kruiden. Ook zal hierdoor de bemestende invloed op de omgeving afnemen.

fauna van de weilanden
flora van de weilanden