Nationale Parken SNP

Het Grenspark werkt samen met de Nederlandse Nationale Parken. Dat is niet zo vreemd, omdat het Grenspark vanuit Nederland als een Internationaal Park wordt gezien. In Nederland zijn er 20 'Nationale Parken.' Een Nationaal Park kent een karakteristiek landschap met bijzondere planten en dieren. Grondeigenaren, terreinbeheerders en andere betrokkenen zorgen dat die natuur karakteristiek en bijzonder blijft. De mooiste stukken natuur blijven daardoor voor Nederland behouden. De Nationale Parken vormen twintig prachtige plekken voor natuurbeleving, natuurgerichte recreatie, natuurvoorlichting, educatie en onderzoek. Kenmerkend is dat in alle nationale parken 'overlegorganen' actief zijn. Dat overlegorgaan regelt de afstemming tussen de belanghebbenden, eigenaren en overheden. Daarmee wordt bereikt dat de verschillende beleidvelden in de parken goed op elkaar zijn afgestemd. Het doel is natuurlijk om uiteindelijk meerwaarde voor eenieder te bereiken. Deze meerwaarde komt tot uitdrukking bij: natuurbeheer, betrokkenheid van eigenaren en beheerders, meer waardering en respect voor het park bij bezoekers en gebruikers en effectiviteit bij de inrichting, voorlichting en onderzoek. Nationale Parken delen elkaars kennis en ervaring en daar profiteert ook het Grenspark van. Je kunt in de Nationale Parken de natuur beleven en genieten van stilte, rust en grootsheid.

"Nationaal Park" is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen. In Nederland waren de Veluwezoom en de Hoge Veluwe de eerste nationale parken. Die zijn in de jaren dertig op particulier initiatief ingesteld. In 1980 is de Nederlandse overheid begonnen met de voorbereidingen van een heel stelsel van nationale parken in Nederland. Op het moment zijn er 19 van deze extra beschermde natuurgebieden (excl. Hoge Veluwe en Veluwezoom). Deze parken zijn opgericht om de natuur te beschermen en waar mogelijk te ontwikkelen.

Het instellen van nationale parken gebeurt vanuit een internationale afspraak om grote natuurgebieden te behouden, waarin één of meer belangrijke ecosystemen voorkomen. Ze worden ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, met instemming van de eigenaren, beheerders en andere betrokken instanties. Nederlandse nationale parken zijn aaneengesloten natuurgebieden van tenminste 1000 hectare (10 km2) met bijzondere natuurwaarden.
Zij zijn alle kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is het Nederlandse stelsel van natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Nationale parken zijn aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.

Doelstellingen

De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:
• Natuurbehoud en -ontwikkeling
• Natuurgerichte recreatie
• Voorlichting en educatie
• Wetenschappelijk onderzoek

Website Nationale Parken SNP