Provincie Noord-Brabant

Een belangrijke taak van de provincie Noord-Brabant is de zorg voor de natuur. Heel belangrijk is het begrenzen van de Ecologische Hoofdstructuur in het Streekplan. Daarnaast zorgt de Provincie voor de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Vooral de zogenaamde 'gebiedsgerichte projecten' spelen daarbij een grote rol. Een voorbeeld daarvan is het project 'Brabantse Delta'. De problematiek van de verdroging speelt daarbij een grote rol. Verdroging is niet op de schaal van het Grenspark op te lossen, dat vergt een veel groter gebied en veel meer maatregelen dan in het Grenspark zelf getroffen kunnen worden. Het is vanzelfsprekend dat de provincie het Grenspark mee heeft opgericht en dat zij deelneemt in de Bijzondere Commissie en de Stuurgroep. Niet alleen de EHS is belangrijk voor natuur en landschap, ook daarbuiten stimuleert de provincie natuur- en landschapsbeheer door gemeenten, waterschappen, agrari? en vrijwilligers. Verder is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet en streeft zij naar bossen waarin naast bosbouw ook ruimte is voor natuur, landschap en recreatie. Om de ontwikkelingen in de Brabantse natuur en landschap te meten, worden jaarlijks op enkele honderden plaatsen planten en vogels geteld. E?keer in de tien jaar wordt zelfs heel Noord-Brabant in kaart gebracht. Het behoud van natuur en landschap is belangrijk voor Noord-Brabant. Zeker in het kader van de visie/ missie 'Brabant Natuurlijk Vernieuwend'. Bij een goede leefomgeving hoort ook een mooie leefomgeving. En daarin speelt de natuur een belangrijke rol.

Website Provincie Noord-Brabant