De handen ineen voor herstel Groote Meer!


Groote Meer 2013

Op donderdag 12 december jl. kwamen de bestuurders van de convenantpartners bij elkaar om te kijken hoe het nu gaat met de te herstellen vennen op de Brabantse Wal. Hierover zijn in 2009 afspraken gemaakt tussen de provincie Noord-Brabant, gemeente Woensdrecht, ZLTO, waterschap Brabantse Delta, Evides, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het convenant “Aanpak verdroging en verbetering van de waterkwaliteit Brabantse Wal”. Naast deze bestuurders waren ook landgoedeigenaar de heer Cogels, het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide en de Vlaamse partner Agentschap voor Natuur en Bos aanwezig.


Groote Meer 2002

Samen werken de verschillende betrokken partijen aan het herstel van het vennencomplex in het zuidelijk deel van de Brabantse Wal. Naast een terugblik op de verrichte werkzaamheden, lag de aandacht deze dag ook op de intensieve maar goede samenwerking in de afgelopen jaren.
In de afgelopen jaren is een gebrek aan water in het zuidelijke deel van de Brabantse Wal een probleem. Maar ook een overschot aan voedingsstoffen zorgt voor problemen. Het gevolg is dat zeldzame planten en dieren hier moeilijk of niet kunnen leven, waardoor zij mogelijk verdwijnen uit het gebied. In 2009 is in het convenant afgesproken om een oplossing te vinden voor dit probleem. In vier jaar tijd is er veel werk verricht, en gaat het de goede kant op met het zuidelijke deel van de Brabantse Wal. Er verschijnt langzaam meer en schoon water in het gebied.
Er zijn sloten en putten gedempt, beheermaatregelen uitgevoerd, grondwateronttrekkingen definitief fors verminderd en er is veel voortgang geboekt met de verwerving van agrarische gronden. Tevens is een leiding aangelegd om in de winter overtollig, kwalitatief goed water vanuit Kortenhoeff via het Kleine Meer richting het Groote Meer te leiden. De bestuurders spraken hun bewondering uit over het vele werk dat is verricht de afgelopen vier jaar. Een goede, grensoverschrijdende samenwerking is ontstaan.
De bestuurders benutten de komende maanden om nieuwe afspraken te maken over te nemen maatregelen en de financiering ervan.            

Tekst : Peter Struijk – Provincie Noord-Brabant