Succesvol venherstel Moseven - waterwingebied Ossendrecht


Luchtfoto van het Moseven en Bovenven. Het oostelijk gelegen, reeds begroeide, ven is het Moseven. Op een hoogteverschil van 2 meter is het Bovenven ontstaan. Bron: Evides.

Aan de noordoostrand van het bossencomplex van pompstation Ossendrecht vindt sinds enkele jaren succesvolle natuurontwikkeling plaats. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit naaldhoutaanplant op voormalig heideterrein. Aan de noordoostrand ligt, in het brongebied van de Heiloop, het Moseven.
 
Het Moseven is een matig zuur, zwak gebufferd ven dat leed onder verdroging en vermesting door aanliggende landbouwgronden en bos. Sinds 2006 worden in samenwerking met Evides en Bosgroep Zuid-Nederland ecologische herstelmaatregelen genomen ter verhoging van de natuurwaarden.  Rondom het ven is bos gekapt, zijn oevers geplagd en drainagesloten gedempt. Het ven zelf is uitgebaggerd. Als gevolg van deze maatregelen vindt er uitbreiding van bijzondere soorten als beenbreek, moeraswolfsklauw en kleine- en ronde zonnedauw plaats. 
Door de maatregelen is er op de hoge rug boven het Moseven een natte laagte ontstaan. Deze laagte ligt 2 meter hoger dan het Moseven en op nog geen 10 meter afstand ervan. Dit nieuwe ven heeft dan ook de naam Bovenven gekregen.

 
Zuur grondwater voedt beide vennen. Dit water wordt aangevoerd vanuit de zuidelijke zandgronden. Uit de noordelijke zandgronden stroomt sterk gebufferd grondwater toe. Dit maakt dat er omstandigheden van matig zure, zwak gebufferde vennen ontstaan. Op de rug tussen het Bovenven en het Moseven treedt kwelwater uit. Dit gebufferd water stroomt oppervlakkig af naar het Moseven  waardoor uitbreiding van soorten als beenbreek, vlottende bies en pilvaren zeer kansrijk zijn. De aanwezigheid en uitbreiding van deze soorten geeft aan dat de uitgevoerde maatregelen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waardevolle natuur.
Jaarlijks wordt de flora en fauna gemonitord om de ontwikkeling van de vennen te kunnen volgen. Uiteindelijk wordt herstel van zwak gebufferde hoogveenvennen nagestreefd met op de oevers de ontwikkeling van een mozaïek van veenmosrijke natte heide en droge heidevegetaties. 

Tekst: J. van Wesel – Evides

 
v.l.n.r.: moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw, vlottende bies