Grenspark haalt voor de tweede keer een LIFE-project binnen

Samen met de partners aan beide landsgrenzen, Natuurmonumenten, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur & Bos, haalt het Grenspark Europese subsidie binnen voor een grootschalig natuurproject via het LIFE+ programma, het Europese fonds voor natuur- en milieuprojecten. Ook de provincie Noord-Brabant stapt mee in het project als co-financierder.

Het vorige LIFE-project ‘HELA’ liep van 2006 tot 2011 en stond voor HEideherstel op LAndduinen in een deel van het Grenspark (180 ha). Het doel van dit project was vooral heideherstel en open gebieden terug met elkaar te verbinden, zodat de grens tussen Vlaanderen en Nederland vervaagde en soorten weer met elkaar in contact konden komen en zich konden voortplanten. Na een succesvolle afronding van dit project, eind 2011, diende het Grenspark een nieuwe aanvraag in bij Europa.

Met het nieuwe goedgekeurde HELVEX-project, het ‘Grensoverschrijdend herstel van heide, landduinen en vennen en integrale aanpak van exoten’, wil het Grenspark verder bouwen op de resultaten van het vorige project, maar ook nog een stapje verder gaan. Ditmaal wordt er niet minder dan 3.950 hectaren aangeduid als projectgebied, wat overeenkomt met het hele Habitatrichtlijngebied van Vlaanderen en Nederland in het Grenspark.

In dit project zal vooral ingezet worden op het grootschalig herstel van landduinen, met name bij Natuurpunt. De Nolse Duinen zullen in hun oude glorie hersteld worden. Maar ook heideherstel, het maken van een natte verbinding tussen de Steertse Heide in Vlaanderen en de Groote Meer in Nederland staan centraal.  Bovendien zullen de vennen Stappersven, Groote Meer (het westelijk deel) en het Kleine Meer hersteld worden en zal de kwaliteit van het afstromend water naar de Groote Meer verbeterd worden. Naast het herstel van droge en natte heide, verspreid in het projectgebied, zullen exotische soorten zoals Amerikaanse vogelkers en rododendron verwijderd worden. Al deze maatregelen zullen ook vogelsoorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik, dodaars, geoorde fuut, zwarte specht en wespendief helpen om in aantal toe te nemen en dat zal de gladde slang, de rugstreeppad alsook andere bedreigde soorten ten goede komen.

Nachtzwaluw (Foto: M. Slootmaekers)

Gedurende 5 jaar zal de Grensparkorganisatie, samen met de 3 partners in dit project, nauw samen werken om het beheer, beleid en de maatregelen goed op elkaar af te stemmen. De provincie Noord-Brabant is vanuit Natura 2000 betrokken bij het gebied en treedt op als co-financierder.
 
Het project start op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2019. Het totale projectbudget bedraagt 3.272.731 euro, waarvan de helft wordt bijgedragen door Europa. In België werden er in 2014 slechts 4 projecten goedgekeurd. De Europese Commissie trekt in totaal 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten.
 

Groote Meer – mei 2014 (Foto: Grenspark archief)

Tekst : Grenspark