Heideherstel afgerond

Tussen het Stappersven en de Nol heeft Natuurpunt afgelopen jaar 12 ha boomheide hersteld. Het gebied, dat doorsneden wordt door het Wortelpaadje, bestond voordien uit monotoon dennenbos met bijzondere karakteristieke bomen zoals mooi gevormde grove dennen, zomereiken en berken. Daarnaast kwam er ook veel spork in de ondergroei voor. Sporken zijn ook bekend vanwege hun betekenis als gedekte tafels voor insecten, want ze zorgen vanaf het voorjaar tot de zomer voor nectar.
 
Om boomheide te herstellen hebben we ervoor gekozen om de rechte dennen te kappen en de sporkenstruwelen te behouden. Hierdoor krijgen de ‘karakterbomen’ weer ruimte om te groeien, en kan op de open plekken ook weer heide gaan kiemen. Verder zijn er ook twee boskernen, samen 3 ha groot, met zeer mooi ontwikkeld bos behouden gebleven.
Om de heide een duwtje in de rug te geven hebben we kleinschalig opslag en de strooisellaag verwijderd en geplagd. Een zgn. choppermachine wordt aangedreven door een zware tractor en kan alleen op droog terrein ingezet worden. Bij plaggen wordt de strooisellaag afgeschraapt door een rupskraan en het plagsel met rupsdumpers afgevoerd, omdat de terreinen vaak te nat zijn. Door ‘chopperen’ en plaggen komen de heidezaden terug bloot te liggen en kan de heide weer volop kiemen.
Op de kaart kun je heel mooi zien dat er smalle stroken aangelegd zijn om zo veel mogelijk overgangen te creëren tussen volwassen en jonge vegetatie. Deze overgangen zijn zeer waardevol voor tal van dieren zoals Gladde slangen.
Om pijpenstrootje en boomopslag te beheren, is in het voorjaar de begrazing opgestart met Hereford runderen. Deze prachtige koeien zijn eigendom van landbouwer Luc Van Wezel. Vorig jaar zijn ze een eerste keer ingezet langs de Verbindingsstraat en omdat het resultaat zo goed was, willen we ze de komende jaren blijven inzetten. Dankzij de koeien gaat de heide er op vooruit, en is de heide bovendien ook nuttig voor de mens, want er wordt op een natuurvriendelijke manier voor vlees gezorgd.
De komende jaren gaat het gebied nog meer veranderen. Door de begrazing gaat de dominantie van pijpenstrootje afnemen ten goede van heide, en hier en daar zal een zware storm voor nieuwe gaten in het bos zorgen. We verwachten ook nieuwe planten en dieren, zoals het groentje, beenbreek en de klapekster, want het gebied is de verbindingszone tussen de Nol en het Stappersven.
 
Kaart: digitaal hoogtemodel. In het groen worden de plagstroken aangegeven en in het blauw de gechopperde zones. 


Info: Natuurpunt: Frederik Naedts - frederik.naedts@natuurpunt.be