Organisatie/Beheer

Op deze pagina kan u documenten ivm organisatie en beheer van het Grenspark downloaden:

Beleidsplan Beheer en Inrichting
In het Beleidsplan Beheer en Inrichting is de gemeenschappelijke visie van alle deelnemers aan het Grenspark vastgelegd. Het vormt de basis voor de projecten en de activiteiten van het Grenspark. Het Beleidsplan beschrijft de gebiedskenmerken en de beleidsvisie en werkt die uit naar de volgende onderdelen: landschap, natuur, bos, waterhuishouding, recreatie en ontsluiting, voorlichting en educatie en faunabeheer.
Het vorige beleidsplan liep van 1999 tot en met 2014.

Een nieuw Beleidsplan
Het Grenspark kreeg in 2014 een nieuw ‘Beleidsplan beheer en inrichting’ voor de periode 2014-2029. Het huidige Beleidsplan raakte verouderd, het bestond ook al 15 jaar. Het was dus  tijd voor een nieuw plan, gebaseerd op vernieuwende inzichten. Ook de gronden in Stabroek en Woensdrecht die in 2011 zijn opgenomen in het Grenspark, kregen er een plek in.

Visie voor de komende 15 jaar
In het Beleidsplan geven de partijen die betrokken zijn bij het Grenspark aan in welke richting het park zich  zal gaan ontwikkelen. Het plan vormt de komende 15 jaar ook het referentiekader voor alle uit te voeren werkzaamheden in het gebied. Iedereen die een activiteit in het Grenspark wil uitvoeren, dient dit te toetsen aan het Beleidsplan.
 
Vragen die speelden   
Het nieuwe Beleidsplan moest antwoord geven op belangrijke vraagstukken, zoals:
- Hoe zorgen we ervoor dat het toenemend aantal bezoekers optimaal van de natuur kunnen genieten met zo min mogelijk verstoring voor dieren en planten?
- Hoe beschermen we de heide en de omgeving van het Grenspark tegen brand?
- Op welke wijze zorgen we er voor dat er in het gebied voldoende water van goede kwaliteit is - en blijft?
- In 2011 zijn er terreinen aan het park toegevoegd, hoe richten we deze nieuwe gebieden goed in voor natuurontwikkeling en voor recreanten?
 
Samenhang en afhankelijkheid
Karakteristiek voor het Beleidsplan van het Grenspark is dat er over de grenzen heen gekeken en nagedacht wordt.  Steeds wordt gezocht wordt naar samenhang en afhankelijkheid. Thema’s rond ecologie, hydrologie, recreatie, brand, fauna e.d. worden samen met de `buren` bekeken. Het gaat niet om het eigen belang, maar wel om wat belangrijk is voor het totale natuurgebied.
De kernwoorden zijn daarom: samenhang en afhankelijkheid. Het coördineren van de grensoverschrijdende acties, is ook het bestaansrecht van de Grensparkorganisatie.
 
Bestaand beleid vormde de basis
De afgelopen tijd is er veel onderzoek uitgevoerd in en rond het Grenspark, en hebben partijen de nodige afspraken met elkaar gemaakt. Die kregen allemaal een plek in het beleidsplan. Zo vormen de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-beheerplannen de basis voor het Beleidsplan waar het gaat om natuur, water en recreatie.  
 
Het nieuwe Beleidsplan is in 2014 door de Bijzondere Commissie goedgekeurd.