Rijkdom aan natuur in Kortenhoeff

Vanwege de afwisseling in landschapstypen zoals bos, heide, vennen en zandduin is Kortenhoeff rijk aan planten en dieren.

Planten: In het gebied komen vrij schrale, vochtminnende vegetaties voor met o.a. beenbreek, moeraswolfsklauw, veenpluis, waterpostelein, kleine en ronde zonnedauw, tormentil, moerashertshooi, ondergedoken moerasscherm, witte snavelbies en witte waterranonkel. Op droge terreindelen komen plantensoorten voor die aan voedselarme omstandigheden zijn gebonden, zoals muizenoor en buntgras.

Kleine zonnedauw met insecten                                       Buntgras

Insecten en spinachtigen: In het gebied worden veel soorten libellen aangetroffen, diverse sprinkhanen, kevers, spinnen
 
Watersnuffel                                                                 Mestkever

Amfibieën die er voorkomen zijn: rugstreeppad, gewone pad, heikikker, groene en bruine kikker, kleine watersalamander en alpenwatersalamander.

Heikikker                                                                          Groene kikker

Reptielen: levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis

Vogels: roodborsttapuit, tapuit, kleine bonte specht, grote bonte specht, groene specht, boompieper, boomleeuwerik, fazant, havik, wespendief, Canadese gans, kuifmees, zwartkop, bosrietzanger, braamsluiper, grote lijster, wintertaling, zomertaling, ijsvogel, buizerd, blauwe reiger e.a.  

Canadese ganzen                                                               Buizerd

Zoogdieren: ree, vos, haas, konijn, vleermuis

Konijnen                                                                              Vos