Venherstel waterwingebied Ossendrecht 2014


Foto: Locaties venherstel in waterwingebied Ossendrecht

In de bossen van waterwingebied Ossendrecht liggen drie voormalige vennen: Wassche ven, Driebloksven en een naamloos ven. De bossen zijn in het begin van de vorige eeuw aangelegd en bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout met een soortenarme ondergroei. De vennen worden door deze bosaanplant ontwaterd en zijn daardoor niet meer als natte laagte herkenbaar. De Leefgebiedensubsidie van de provincie Noord-Brabant maakt het mogelijk de vennen te herstellen en een impuls aan de bosstructuur te geven.
 
Maatregelen
In het najaar van 2014 wordt het bos in de natte laagtes en de oeverzone verwijderd. De strooisellaag wordt verwijderd door de bodem te plaggen. Hierdoor komt de minerale bodem vrij te liggen en ontstaat er een geschikte uitgangssituatie voor soorten van vochtige en droge heide zoals beenbreek, kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en klein warkruid. De vennen worden gevoed met regenwater, hierdoor is het mogelijk dat ze in de zomermaanden droogvallen. Om meer water in de natte laagtes vast te kunnen houden, worden ook sloten gedempt.   
 
De bosstructuur wordt verbeterd door het inplanten van verschillende boom- en struiksoorten. Begin 2013 zijn er reeds zogenaamde verjongingsgaten gekapt. Deze plekken worden ingeplant met o.a. winterlinde, hazelaar, zoete kers, gewone esdoorn, beuk en veldesdoorn. De verrijking van de boomsoortenvariatie draagt bij aan de verhoging van de natuurwaarden.
 
Doel
De verhoging van de natuurwaarde in waterwingebied Ossendrecht sluit aan bij de doelen van Evides. Het streven, voor een gebied met als hoofdfunctie grondwaterwinning, is het realiseren van een zo groot mogelijke bescherming van het grondwater. Natuur biedt deze grootst mogelijke bescherming. Venherstel draagt bij aan waterconservering en biedt nieuw biotoop aan planten- en diersoorten.
 
Het waterwingebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied ‘De Brabantse Wal’. Het venherstel draagt bij aan de uitbreidings- en instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen: droge heide, natte heide en zwakgebufferde vennen. Daarnaast levert waterconservering een bijdrage aan het bestrijden van verdroging in dit Natura 2000-gebied.
 
Tekst: J. van Wesel – Evides


v.l.n.r.: draadzegge, beenbreek, klein warkruid

kamsalamander