Werkbezoek van leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant

Op 23 augustus jl. brachten de leden van Provinciale Staten (met in hun portefeuille Ecologie en Ruimte) een werkbezoek aan het Grenspark. Dit gebeurde op verzoek van het Grenspark, vooral naar aanleiding van het mogelijk wegvallen van de financiële steun door de provincie aan het park. Vanaf 2014 wordt van het Grenspark namelijk verwacht, dat het zonder deze provinciale steun zal kunnen blijven voortbestaan. Dit is echter op deze korte termijn zeer moeilijk realiseerbaar. Financiële ondersteuning blijft voorlopig dan ook zeer noodzakelijk.
Aan de leden werd de uitzonderlijke positie, die het Grenspark in vergelijking met de andere Nationale Parken heeft, nog eens uitvoerig uitgelegd. Mocht het zover komen dat het Grenspark noodgedwongen moet ophouden te bestaan, dan verdwijnt daarmee ook de gedurende vele jaren opgebouwde grensoverschrijdende samenwerking / afstemming tussen de terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren en overheden. Het gevolg daarvan is: een versnippering van dit robuuste natuurgebied, een afname van biodiversiteit, wildgroei aan recreatie e.d. 
Dhr. Ignace Ledegen, medewerker van het Grenspark, vertelde de aanwezigen in het veld over de laatste stand van zaken m.b.t. de strijd tegen de verdroging van o.a. het Groote Meer, en de rol die het Grenspark, samen met de beheerders en andere partijen daarin speelt. Interessant is, dat de intussen uitgevoerde maatregelen een positieve invloed hebben op de waterstand in de verschillende vennen. 
 
Met dit werkbezoek hopen we als Grenspark, dat de statenleden hun (natuurlijk) hart zullen volgen, en de organisatie, ook zeker nog in 2014, financieel zullen ondersteunen.