Winterbeheer door Natuurpunt

Winterbeheer door het beheerteam van Natuurpunt Noorderkempen
 

De vrijwilligers van het beheerteam van het Stappersven, aangevuld met heel wat helpende handen, zijn in de winter 2012/2013 bezig met bosherstel aan de Boterbergen. Bosherstel in het Stappersven betekent meestal exotenverwijdering (Amerikaanse vogelkers en rododendron) en omvorming van aangeplante cultuurbossen, meestal van grove den, naar spontane boscomplexen.
 
Hier werden al heel wat rododendrons verwijderd. Rododendron is een uitheemse soort die vooral in tuinen wordt aangeplant als sierstruik. Ze vormt zeer snel een dichte onderbegroeiing. De bladeren van de rododendron zorgen ook voor een sterke verzuring van de bodem en dit maakt elke natuurlijke verjonging met inheemse bomen onmogelijk. De plaatselijke vrijwilligers werden ook geholpen door andere verenigingen die de natuur in hun hart dragen en ook door firma’s tijdens ‘teambuilding’-evenementen.
 
In de buurt van het boswachtershuisje is  Natuur- en landschapszorg (een sociale werkplaats), ons aan het helpen met bosherstel. Op plaatsen met een mooie ondergroei van struikheide voeren ze lichte dunningen uit. Zo komt er meer variatie en dus biodiversiteit in het bos. Hier en daar verdwijnen er dus bomen om wat meer licht in het bos te brengen. Hier profiteren struikhei en verschillende specifieke dieren van, zoals de levendbarende hagedis. Meer licht betekent ook meer kansen op verjonging en een grotere variatie van leeftijd van bomen in aangeplante cultuurbossen.
 
Een ander project van het beheerteam is het herstel van het Europees belangrijke vochtige heideterrein, ten zuiden van het Stappersven. Hier groeien vooral dophei en pijpestrootje, en op de drogere stukken struikhei komt het zeldzame dagvlindertje, genaamd heideblauwtje nog massaal voor. Deze vlinder heeft na de brand van 2011 grote klappen gekregen. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de nog aanwezige populaties.
 
Eén van de specifieke bedreigingen voor het biotoop van het heideblauwtje is de verbossing, na jaren van een zgn. nulbeheer, maar ook de schommelende waterstanden. Het voormalig open landschap is momenteel sterk verbost met opschot van grove den. Bij deze verbossing verdwijnen de waard- en nectarplanten van het heideblauwtje wegens lichtgebrek, en nadien dus ook het dagvlindertje. En dat is onherroepelijk, want deze vlinder is niet mobiel, en legt maar een afstand af van maximaal een paar honderd meter per jaar, en dan nog enkel in open landschap.
 
De bomen die hier verwijderd worden, worden met behulp van trekpaarden uit het bos gesleept, naar het pad. Trekpaarden brengen bijna geen schade toe aan de kwetsbare vegetatie. Op het wandelpad worden de bomen opgeruimd. Hier probeert Natuurpunt zo min mogelijk overlast te berokkenen aan de recreanten.
 
Op de plaatsen waar beheerwerken worden uitgevoerd worden infoborden geplaatst.
 
Natuurpunt is ook bezig, samen met de andere beheerders, met een lopende waterstudie; dit om het watertekort in het zuiden van het Grenspark en het soms teveel aan water in het noorden (= Stappersven) beter te beheersen in de toekomst, en de overlast bij de buren en recreanten zoveel als mogelijk te beperken.
 
Wens je te komen helpen, of heb je vragen of opmerkingen over de gevoerde beheerwerken, dan mag je ons altijd contacteren op beheerteamstappersven@noorderkempen.be; of telefonisch met de verantwoordelijken van het beheerteam : René Peeters 03/297 42 82 of Igor Vandamme 0473/231960
 
Tekst : Igor Vandamme - Natuurpunt